Eesti   Teised riigid

Kasutustingimused

Swedbank AS, tema tütar- ja sidusettevõtted (edaspidi „Swedbank“) on siinse American Expressi kaubamärgiga tooteid ja teenuseid kajastava veebisaidi (edaspidi „Sait“) jaoks kehtestanud järgmised tingimused. Saidile sisenemisega kinnitate, et tunnistate ja aktsepteerite neid tingimusi.

SAIDI OMANDUS

Sait kuulub American Expressi litsentsi alusel Swedbankile, kes Saiti ka haldab. American Express Company ning selle sidus- ja tütarettevõtted (edaspidi „American Express“) ei vastuta ühelgi moel Saidi eest ja neil ei ole Saidi suhtes mingeid kohustusi.

SEADUSED JA EESKIRJAD
Saidi kasutamise ja kasutaja juurdepääsu suhtes Saidile rakendatakse kõiki kohalikke seadusi ja eeskirju.

Autoriõigus/Kaubamärgid
Saidil näha olevad kaubamärgid, logod ja teenindusmärgid (edaspidi „Märgid") kuuluvad Swedbankile, American Expressile või kolmandatele isikutele. Kasutajatel on keelatud Märke üksikuna või mitme kaupa mis tahes eesmärgil või moel kasutada, sealhulgas on keelatud nende kasutamine metamärgendina teistel kodulehtedel ilma Swedbanki, American Expressi või vastava Märgi omanikust kolmanda isiku eelneva kirjaliku loata. Kogu Saidil olev või Saidi kaudu ligipääsetav info ja teave, sealhulgas tarkvaraprogrammid (edaspidi „Sisu") on kaitstud intellektuaalset omandi õigusega, sh autoriõigusega. Kasutajatel on keelatud Saidil olevat või Saidi kaudu ligipääsetavat Sisu või selle osa muuta, kopeerida, levitada, edastada, demonstreerida, avaldada, müüa, litsentsida, teha sellest tuletatud töid või kasutada seda või selle osa ärilisel või avalikul otstarbel.

HÜPERLINKIMINE
Saidil võib olla teiste Saitide linke, mis võimaldavad kasutajal Saidilt lahkuda ja pääseda ligi kolmanda isiku materjalile või mis toovad kolmanda isiku materjali sellele Saidile pöördhüperlinkide ja frame’ide kasutamise tehnoloogia abil (edaspidi „Lingitud Sait”). Swedbankil ega American Expressil ei ole õigust Lingitud Saidi Sisu oma äranägemise järgi muuta, uuendada ega kontrollida. Asjaolu, et Swedbank on esitanud teatava Saidi lingi, ei tähenda Swedbanki-poolset heakskiitu, volitamist, sponsorlust ega seost Lingitud Saidiga, selle omanike või haldajatega. Internetis leiduva info kasutamine on seotud riskiga ja Swedbank palub tungivalt kasutajatel veenduda, et neist riskidest saadakse aru enne vastava info kasutamist või hankimist, ka Lingitud Saidilt.

Swedbank ei luba vahemällusalvestust, loata linkide lisamist Saidile ja Saidi kaudu kättesaadava mis tahes Sisu raamimist. Swedbank jätab endale õiguse blokeerida mis tahes loata lingid või raamid ning Swedbank ja American Express ütlevad selgelt lahti mis tahes vastutusest seoses Sisuga, mis on esitatud mõnel teisel, mitte neile kuuluval, kuid selle Saidiga lingitud kodulehel. Kasutaja siseneb sel Saidil lingitud mis tahes teistele kodulehtedele omal vastutusel.

Kasutaja peab olema teadlik, et Lingitud Saitidel võivad olla sellel Saidil märgitud sätetest erinevad reeglid ning isikuandmete töötlemise, privaatsus-, konfidentsiaalsus- ja muud sätted. Swedbank ega American Express ei vastuta nende sätete eest ja ütlevad selgelt lahti mis tahes nende sätetega seotud vastutusest.

GARANTIIDE PUUDUMINE
Kogu Saidil leiduv info on esitatud „nii nagu on” põhimõttel, ilma igasuguse otsese või oletatava garantiita, sealhulgas, kuid mitte ainult ilma oletatava kaubandusliku sobivuse garantiita, mingiks kindlaks otstarbeks sobivuse garantiita ja omandiõiguse, mitterikkumise, turvalisuse või täpsuse garantiita. Swedbank ega American Express ei kinnita järgmiste elementide õigsust ega vastuta nende eest:
A) Saidi kaudu muu isiku kui Swedbanki või American Expressi arvamuse, nõuande või avalduse täpsus või usaldusväärsus;
B) Lingitud Saitidel esitatud Sisu või
C) Lingitud Saidilt saadud toote või teenuse võimalused või usaldusväärsus.
Swedbank ega American Express ei vastuta ühelgi juhul kahju või kaotuse eest, mis on tingitud kasutaja toetumisest Saidi või Lingitud Saidi kaudu hangitud infole või kasutaja toetumisest Lingitud Saidilt saadud tootele või teenusele, välja arvatud juhul, mil seda nõuab kohaldatav tarbijakaitseseadus. Saidil leiduva või Lingitud Saidilt saadud mis tahes arvamuse, nõuande või muu Sisu täpsuse, terviklikkuse või kasulikkuse hindamine on kasutaja vastutusel. Kui soovite nõu konkreetse arvamuse, soovituse, toote, teenuse või muu Sisu hindamiseks, pöörduge palun vajaduse korral asjatundjate poole.

PIIRATUD VASTUTUS SAIDI JA LINGITUD SAITIDE KASUTAMISE EEST
Saidil või Lingitud Saidil avaldatud teenuste kirjeldused, info, tarkvara ja tooted võivad sisaldada ebatäpsusi või trükivigu ning Swedbank ja American Express ütlevad konkreetselt lahti igasugusest vastutusest selliste ebatäpsuste või vigade eest. Swedbank ega American Express ei kinnita ega garanteeri, et Saidi Sisu on terviklik või uuendatud. Swedbankil ega American Expressil ei ole kohustust uuendada Saidil olevat Sisu. Swedbank või American Express võib muuta Saidi Sisu igal ajal ilma sellest ette teatamata. Swedbank või American Express võib igal ajal Saiti parandada või muuta.

Te olete nõus sellega, et Swedbank ja American Express ning nende sidusettevõtted ja nende vastavad ametnikud, direktorid, töötajad või esindajad ei vastuta lepinguliselt, lepinguväliselt, lausvastutuse või muul alusel kaudsete, rahaliselt hüvitatavate, eri-, põhjuslike, juhuslike ega kaudsete kahjude eest (sealhulgas, ilma piiranguteta, saamatajäänud tulu, asendusteenuse hankimise kulu või kaotsiläinud võimalus), mis tulenevad Saidi või Lingitud Saidi kasutamisest või olukorrast, kus Saiti või Lingitud Saiti ei olnud võimalik sobival hetkel või üldse kasutada, isegi kui Swedbankile või American Expressile teatatakse selliste kahjude võimalikkusest. See vastutusest lahtiütlus hõlmab muu hulgas ka viiruste edastamist (mis võivad nakatada kasutaja seadmeid), mehhaaniliste või elektrooniliste seadmete sideliinide riket, telefoni või muu sideliiniga seotud probleeme (nt Teil puudub juurdepääs interneti teenusepakkujale), lubamata juurdepääsu, vargust, operaatori eksimusi, streike või muid tööjõuga seotud probleeme või vääramatut jõudu. Swedbank ega American Express ei saa garanteerida ega garanteeri pidevat, katkemata või turvalist juurdepääsu Saidile.

PIIRATUD VASTUTUS SAIDI KAUDU KORRALDATUD TEENUSTE EEST
Te olete nõus sellega, et Swedbank ja American Express on üksnes Saidi kaudu pakutavate teenuste, sealhulgas reisiteenuste pakkujate esindaja ega vastuta nende teenuste eest. Mis tahes nõudeid, mis puudutavad riket või rikkumist seoses Saidi kaudu pakutud teenustega, on võimalik esitada üksnes vastava teenuse pakkuja vastu. Swedbank ja American Express ütlevad käesolevaga lahti igasugusest vastutusest, olenemata sellest, kas see on lepingulisel, lepinguvälisel, lausvastutuse või muul alusel, sealhulgas, ilma piiranguteta, vastutusest mis tahes otseste, rahaliselt hüvitatavate, eri-, põhjuslike, juhuslike või kaudsete kahjude eest, mis on tekkinud seoses mis tahes kättetoimetaja või muu tarnija poolt Saidi kaudu pakutud kaupade või teenustega. Samuti ütlevad Swedbank ja American Express ilma piiranguteta lahti igasugusest vastutusest tegevuse, vea, tegematajätmise, kahjustuse, kahju, õnnetuse, viivituse või puuduse eest, mis võib tekkida sellise kättetoimetaja või tarnija eksimuse tõttu, olenemata sellest, kas see tuleneb hooletusest või muust põhjusest. Käesolevaga vabastate Swedbanki ja American Expressi igasugusest vastutusest seoses siinses punktis nimetatud võimalike sündmustega.

KASUTAJA EDASTATUD TEABEVAHETUSE KONFIDENTSIAALSUS
Välja arvatud seadusega nõutud juhtudel ja vastavalt lingi "Privaatsus" all olevatele kliendiandmete töötlemise põhimõtetele, hoiab Swedbank konfidentsiaalsena kogu kasutaja edastatud teabevahetust, mis sisaldab isiklikku kasutajainfot ja mis on saadetud otse Swedbankile. Kasutaja postitustel foorumis või jututoas ei ole konfidentsiaalsuse kaitset ning Swedbank võib kasutada ja avaldada sellistes postitustes sisalduvat infot (sealhulgas ideid, kontseptsioone, oskusteavet) oma emaettevõttele, tütar- ja sidusettevõtetele või American Expressile mis tahes eesmärgil ja nagu Swedbank peab sobivaks.

LINGITUD SAIDID
Swedbank keelab puhverdamise, ilma eelneva loata (autoriseerimata) tema Saidile suunava linkimise või suunamise ühele osale Saidist. Swedbankil on õigus blokeerida autoriseerimata lingid või suunamine ühele frame'ile (ühele osale Saidist) ning ta ei vastuta Sisu eest, mis on ligipääsetav Saidile lingitud muudel veebisaitidel. Saidile lingitud muude veebisaitide kasutamine toimub kasutaja enese riskil.

INVESTEERIMISNÕUANDE JA -PAKKUMISE PUUDUMINE
Saidil ei saa midagi käsitleda investeerimisnõuandena, sealhulgas American Expressi teateid USA Väärtpaberite ja Börsitehingute Komisjonile (Securities and Exchange Commission). Swedbank avaldab investorsuhteid puudutavaid materjale üksnes mugavuse ja info mõttes. Lisaks ei saa investorsuhetega seotud materjale ja muud Saidi Sisu käsitleda pakkumisena väärtpaberite müümiseks või ostmiseks.

TULEVIKKU SUUNATUD AVALDUSED
Osa sellel Saidil olevast infost sisaldab teatavaid tulevikku suunatud avaldusi, mis on seotud riskide ja ebakindlusega. Need avaldused kehtivad üksnes selle kuupäeva seisuga, mil need on tehtud. Sõnad "uskuma", "lootma", "eeldama", "optimistlik", "kavatsema", "eesmärk", "hakkama" või sarnased väljendid on mõeldud viitama tulevikku suunatud avaldustele. Palume lugejal olla ettevaatlik ja mitte toetuda liigselt tulevikku suunatud avaldustele, mis kehtivad üksnes nende tegemise kuupäeva seisuga. Swedbank ei kohustu tulevikku suunatud avaldusi avalikult uuendama ega läbi vaatama. Olulisi tegureid, mis võivad põhjustada tegelike tulemuste olulise erinemise ettevõtte tulevikku suunatud avaldustest, kirjeldatakse American Expressi perioodilistes aruannetes, sealhulgas aastaaruandes vormil 10-K, kvartaliaruannetes vormil 10-Q, mis esitatakse USA Väärtpaberite ja Börsitehingute Komisjonile, ja aktsionäridele esitatavas majandusaasta aruandes. American Expressi viimases vormis 10-K sisalduvate tegurite vaatamiseks klõpsake palun siia.

PRESSITEATED
Kõik Saidil sisalduvad, finantsringkondadele esitatud või avaldatud pressiteated ja muud materjalid olid Swedbanki parimate teadmiste kohaselt väljaandmise ajal ajakohased ja täpsed. Aja möödumisel võib info siiski vananeda ja Te ei tohiks toetuda sellise materjali jätkuvale täpsusele pärast selle väljaandmise kuupäeva. Swedbankil ei ole kohustust uuendata sellises materjalis sisalduvaid andmeid. Kõik lugejad peaksid hoolikalt kontrollima Saidil sisalduva materjali väljaandmise kuupäevi.

POSTITUSED
[Kasutamiseks seoses foorumite või jututubadega Saidil]
Swedbankil ega American Expressil ei ole kohustust vaadata üle kasutajate poolt Saidile postitatud sõnumeid, teavet ega sisu (edaspidi „Postitused"), samuti ei kanna Swedbank ega American Express selliste Postitustega seoses vastutust. Olenemata eespool toodust võib Swedbank vajaduse korral jälgida Saidil olevaid Postitusi ja keelduda aktsepteerimast ja/või kustutada Postitusi, mis sisaldavad järgmist: • mis tahes liiki ebaseaduslik, kahjustav, ähvardav, laimav, ahistav, mahategev, vulgaarne, ebasünnis, asjatundmatu, vihkav, rassilistel, etnilistel või muudel põhjustel ebasoovitav/ebasoositav materjal, sealhulgas, kuid mitte ainult materjal, mis julgustab kuritegelikku käitumist, tooks kaasa tsiviilvastutuse või rikuks muul viisil kohaldatavat kohalikku või rahvusvahelist seadust;• mis tahes liiki reklaam või ülemeelitamine (ei kohaldata rubriigikuulutusi sisaldavate foorumitega Saitide suhtes); • teisi matkivate kasutajate postitatud sõnumid; • isikuandmed, nt sõnumid, kus on kirjas telefoninumbrid, isikukoodid, kontonumbrid, aadressid või viited tööandjale; • Swedbanki või American Expressi nimel kõneleda püüdvate Swedbanki või American Expressi mitteesindajatest töötajate sõnumid; • ilma loata autoriõigusega või salastatud teabe allalaadimist pakkuvad sõnumid; • sama kasutaja poolt üksikutesse kaustadesse postitatud ja sama mõtet kordavad sõnumid; • mis tahes liiki kettkirjad.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE
[Kasutamiseks seoses Saitidega, mille kaudu võib saata Kaardiomanikku/Kliendi kontot puudutavaid salastatud andmeid]Kasutaja kinnitab ja nõustub, et esitades Swedbankile Saidi kaudu enda isiku- või salastatud andmeid, on Swedbankil õigus selliste kasutaja isiku- või konfidentsiaalsete andmete piiriüleseks edastamiseks, mis on vajalik nende töötlemiseks vastavalt Swedbanki standardsele äritavale.

Kasutaja peab arvestama, et Lingitud Saitide sätted isikuandmete edastamiseks võivad siin nimetatud sätetest erineda. Swedbank ega American Express ei vastuta nende sätete eest ja ütleb selgelt lahti mis tahes nende sätetega seotud vastutusest.

PRIVAATSUS

Eeskirjade muutmine
Swedbank jätab endale õiguse muuta mis tahes ajal käesolevaid eeskirju ning selliste muudatuste avalikustamisega loetakse, et kasutajaid on käesolevate eeskirjade muudatustest teavitatud ja need on kasutajatele siduvad.

Eeskirjade rikkumine
American Express jätab endale õiguse kasutada käesolevate eeskirjade rikkumise korral kõiki seaduse alusel olemasolevaid õiguskaitsevahendeid, sealhulgas õigust blokeerida juurdepääsu Saidile konkreetselt Interneti aadressilt.

Juurdepääs parooliga kaitstud / turvalistele aladele
Juurdepääs Saidi parooliga kaitstud ja/või turvalistele aladele ning nende alade kasutamine on lubatud üksnes selleks volitatud kasutajatele. Volitamata isikud, kes üritavad juurde pääseda Saidi nendele aladele, võidakse võtta vastutusele.

"Küpsise" (ing. k Cookie) faili funktsioonide kasutamine
Swedbank jätab endale õiguse salvestada teavet kasutaja arvutisse "küpsise" või sarnase faili vormis eesmärgiga täiendada Saiti selliselt, et see kajastaks kasutajate eelistusi. Lingi "Privaatsus" all on esitatud täiendav teave Swedbanki "küpsiste" kasutamise kohta ning toimingud "küpsiste" blokeerimiseks.

Privaatsus "Küpsised"

Ameerika Ühendriikide autoriõiguse seadus (Digital Millennium Copyright Act) – Teade American Expressile seoses väidetava autoriõiguse rikkumisega
American Express on vastavalt Ameerika Ühendriikide autoriõiguse seaduse (Digital Millennium Copyright Act, „Seadus") tingimustele Ameerika Ühendriikide Autoriõiguse Ametis (Copyright Office) registreerinud esindaja ning ta kasutab Seadusest tulenevaid kaitsemeetmeid. American Express jätab endale õiguse eemaldada Saidilt Sisu, mis väidetavalt rikub muu isiku autoriõigust. Teated American Expressile seoses väidetava autoriõiguse rikkumisega Saidil palume saata American Expressi aadressil technologies.group.counsel@aexp.com.

Jurisidiktsioon / kohaldatav seadus
Swedbanki hallatava American Expressi Eesti veebisaitide kasutajad alluvad Eesti seadusandlusele ning selle Saidi suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi.